Bình Định sắp có siêu đô thị du lịch biển rộng 1.770ha

Bình Định sắp có siêu đô thị du lịch biển rộng 1.770ha

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Phân khu 2 – Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát.

Theo đó, đồ án được quy hoạch thuộc xã Cát Thành và Cát Hải, huyện Phù Cát, giới cận: Phía Bắc giáp Xã Cát Thành; phía Nam giáp Khu Kinh tế Nhơn Hội; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Núi Bà; trên diện tích khoảng 1.772ha. Thời hạn thực hiện đến năm 2035.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035; là đô thị mới gắn với du lịch biển, tạo động lực phát triển cho tỉnh. Xác định các tiểu khu đô thị, dịch vụ thương mại, các resort nghỉ dưỡng, hình thành trung tâm thể dục thể thao kết hợp công viên chuyên đề… trên cơ sở khai thác lợi thế về giao thông của các tuyến ven biển Quốc gia.

Xác định các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng và các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu, đảm bảo mục tiêu xây dựng thương hiệu “Đô thị biển quốc tế Đề Gi”. Đồ án quy hoạch phân khu là cơ sở lập các đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý đầu tư phát triển đô thị và các khu chức năng theo quy định.

Đọc thêm:  Bình Định: Có 92 giải pháp tham gia dự thi

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch được duyệt, đưa mốc giới quy hoạch ra thực địa, gửi hồ sơ quy hoạch cho các cơ quan liên quan để lưu trữ, quản lý quy hoạch theo quy định; theo dõi, hướng dẫn triển khai thực hiện quy hoạch, thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo kết nối đồng bộ của khu vực quy hoạch theo quy định; đề xuất cụ thể vị trí, quy mô diện tích phù hợp tại các tiểu phân khu theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo gắn kết hạ tầng đồng bộ, tạo không gian kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch được duyệt để tổ chức đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh các đồ án quy hoạch nông thôn mới phù hợp quy hoạch phân khu được duyệt. Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND huyện Phù Cát có liên quan đến quy hoạch này phải lấy ý kiến thống nhất Sở Xây dựng để thực hiện.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với đồ án quy hoạch được duyệt; thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai để triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Đọc thêm:  Bình Định: Cơ sở lưu trú, ẩm thực "biệt đãi" runner

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng để thực hiện xúc tiến, kêu gọi đầu tư, đấu thầu dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp, đất rừng của khu vực, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rừng, đất lâm nghiệp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định.

Giao các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình, cập nhật nội dung đồ án quy hoạch để quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định của Nhà nước.

Lan Nhi

Nguồn: Baodansinh.vn